تونــر کلاریفایینــگ Clarifying Toner (180ml)

مناسب پوست های چرب و مختلط
پا ک کننـده و تنظیم کننـده ترشـح چـربی
کنترل برق ناخوشایند پوست و اصلاح سایز منافذ
پوست
روش مصـرف: بعد از شستشو با شوینـده مناسب،
با استـفاده از پنبـه روی پوست تمیز صورت استفاده
شود.