سرم سوتینـگ پوست حساس Sensitive Skin Soothing Serum (30ml)

منـاسب انـواع پـوست
جلوگیری از به هدر رفتن رطوبت پـوست حساس
ایجاد لایه قوی محافظ در سطح پوست و افزایش
الاستیسیته
روش مصـرف:
به دفعات روی پوست تمیز جهت کاهش التهاب و
حساسیت استفاده شود.
منـاسب جهـت کاهـش التهـابات ناشـی از لیـزر.