سرم ضدلک پورسلین Porcelain Serum (30ml)

سرم قوی ضدلک، روشن کننده، شفاف کننده و
سفت کننده
حاوی عصاره گل چینی
این سرم با 4تکنولوژی نوین برتر به مبارزه با تیرگی و
لک پوست می پردازد و پوستی صاف عاری از لک،
روشن و شفاف به جای می گذارد.
روش مصـرف: روی پـوست تمیـز پـس از اسـانس
استـفاده شـود.