شوینده کلاریفایینگ Clarifying Cleanser (200ml)

مناسب پوست های چرب و آ کنه ای
مانـدگاری اثر حتـی پـس از شستشو بـا آب
قـوی تریـن شوینـده در درمــان و پیشگیــری از آ کنــه و
کنتـرل چربـی پـوست
روش مصرف:صبح و شب روی پوست مرطوب صورت با
شسته
ًحرکات دورانی ماساژ داده، سپس با آب ولرم کاملا
شود.