ضد آفتاب فاقد چربی+++ SP Oil – Free Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 | PA+++ (50ml)

منـاسب انـواع پـوست
محافظ قـوی پـوست در برابـر آفتـاب شدیـد و
رادیـکال هـای آزاد
حـاوی عوامـل ترمیـم کننـده و ضـد چـروک
فـاقــد چـربــی
روش مصـرف:
20دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید
استفاده نموده و در صورت آفتاب شدید هر 2ساعت
تکرار شود.