لوسیون مرطوب کننده پوست چرب Skin Perfecting Lotion (50ml)

اصـلاح منـافذ باز پوست
مرطوب کننده فاقد چربی و کنترل برق
ناخوشاینده پوست
روش مصـرف:
قابـل استـفاده به تنهایی یا پس از هر یک از
محصولات درمانـی (صبـح و شـب)