محلول پاکسازی آکنــه Acne Clearing Solution (50ml)

درمان وکنترل عوامل ایجاد آ کنه
درمان آ کنه و لک های به جا مانده از آن
% 96از مصرف کنندگان بعد از 72ساعت از روند
بهبودی رضایت دارند.

روش مصـرف:
شب ها بعد از شستشو به صورت مالیده شود و سپس از
مرطوب کننده مناسب پوست های چرب استفاده شود