تونراسنشیال (C)(Essential-C Toner (180ml

منـاسب انـواع پـوست

قابـض منافـذ

تامیـن رطـوبت بـادوام

سرشـار از انـواع آنتـی ا کسیـدان ها

روش مصرف: بعد از هر بار شستشو با شوینده،

با استفاده از پنبه روی پوست تمیز صورت و

شود