پاک کننده کرمی وایت بریلیانس Cleansing Cream (135ml)

پاکسـازی و بازسـازی کننـده پوست
روشـن کننـده و شفـاف کننـده
روش مصـرف: صبـح و شب روی پـوست مرطـوب
صورت با حرکات دورانی ماساژ داده، سپس با اسفنج
شسته شود.
ًمرطوب و آب ولرم