کرم روشن کننده دور چشم Instant RadianceEye Cream (15ml)

درمان تیرگی زیر چشم تا %30در عرض
پانزده دقیقه، تا %48با ادامه مصرف و

اصـلاح سطح پوست، با اثر نرم کننده به

میزان %48پس از اولین بار مصـرف

روش مصرف: صبح و شب روی پوست

تمیز زیر چشم استفاده شود.

قابل استفاده برای افرادی که پوست

حساس دارنـد.