کـرم فـرم دهنـده بـدن Body Firming Cream (200 ml)

فرم دهنده سینه و بدن
افزایش سفتـی و الاستیسیته پوسـت تا
%40تنها در 15دقیقه
روش مصـرف:
به تنهائـی یا پس از سـرم استفاده شـود.